^Вверх
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Засідання кафедри медико-профілактичих дисциплін Рівненської медичної академії

  06.02.2019 року відбулося перше засідання кафедри медико-профілактичих дисциплін Рівненської медичної академії. Кафедра є випусковою зі спеціальностей «Медсестринство», «Фізична терапія, ерготерапія». В склад кафедри входять викладачі, які працюють на посадах завідувача, професора, доцента, старшого викладача». Порядок денний засідання:

 1. • коротка інформація про кафедру як базовий структурний підрозділ академії;
 2. • ознайомлення з видами робіт на кафедрі: навчальна, методична, наукова, організаційна, виховна;
 3. • ознайомлення з посадовими інструкціями завідувача кафедри, професора, доцента, старшого викладача;
 4. • затвердження перспективного плану розвитку кафедри;
 5. • різне

kafedra-mp19 2

 Основні тези програми розвитку кафедри медико-профілактичних дисциплін на 5 років.

  Передумови створення Програми розвитку кафедри визначаються:

 1. • стратегією розвитку вищої освіти в Україні;
 2. • організацією закладу вищої освіти «Рівненська медична академія» Рівненської обласної ради;
 3. • здійсненням кафедрою системо-утворювальної функції в академії;
 4. • забезпеченням якісної вищої медичної освіти;
 5. • становленням і розвитком кадрового і наукового потенціалів кафедри.

 Завдання (місія) діяльності кафедри - застосовувати інноваційні освітні технології і практично-орієнтований підхід в навчальному процесі; розвивати творчий, науковий потенціал усіх суб’єктів освітнього процесу; бути спроможною реалізувати активну позицію в академії

 Бачення (візія) кафедри: здатність здійснювати ефективний методично-педагогічний супровід навчального процесу; забезпечувати якість вищої освіти; впроваджувати і розвивати фундаментальні і прикладні наукові дослідження; ліцензувати нові освітні програми.

 Пріоритетні напрями роботи кафедри на означений період.

 Навчально-методична :

 1. • впровадження ефективного навчально-методичного супроводу освітнього процесу;
 2. • становлення методологічної культури, компетентності викладачів, забезпечення якості вищої освіти;
 3. • створення і оновлення програм навчальних дисциплін згідно з запитами працедавців;
 4. • підготовка практично-орієнтованих продуктів (підручники, посібники, рекомендації тощо);
 5. • акредитація існуючих бакалаврських освітніх програм

 Наукова:

 1. • становлення і розвиток наукового потенціалу кафедри шляхом розробки та виконання наукової теми кафедри, захистів дисертаційних досліджень;
 2. • підвищення рівня публікацій, їх відображення у міжнародних науково-метричних базах WOS, Scopus;
 3. • популяризація науки у студентському середовищі, створення студентського наукового товариства;
 4. • становлення і розвиток мережі соціально-наукового партнерства з іншими закладами вищої освіти;
 5. • започаткувати та проводити кожні 2-3 роки фахову Всеукраїнську науково-практичну конференцію.

kafedra-mp19 1

Підвищення кваліфікації та профорієнтаційна робота:

 1. • розробка та впровадження внутрішньої системи оцінки якості професійної діяльності викладачів;
 2. • створення сприятливих умов для неперервного професійного самовдосконалення викладачів на курсах підвищення кваліфікації, набуття і вдосконалення іншомовної компетентності;
 3. • посилення кадрового потенціалу кафедри, її оновлення за рахунок випускників, магістрів, аспірантів, докторантів;
 4. • налагодження співпраці з роботодавцями та випускниками кафедри, майбутніми абітурієнтами.

Міжнародна:

 1. • розширення міжнародних контактів з європейськими закладами вищої освіти з метою обміну досвідом, презентацією оригінальних наукових розробок кафедри; виступів з лекціями в якості гостьового професора;
 2. • підготовка спільних міжнародних конференцій і публікацій з колегами із зарубіжних закладів вищої освіти в рамках підписаних відповідних угод про співпрацю;
 3. • об’єднання потенціалу кафедри з метою участі у міжнародних програмах із надання грантів.

kafedra-mp19 3

  Основний механізм реалізації програмних завдань побудований на засадах особистої активної участі та передбачає дотримання викладачами кафедри базових принципів діяльності, які спрямовані на досягнення поставлених завдань. Пріоритетні напрями роботи кафедри на означений період були затверджені на засіданні присутніми викладачами одноголосно.

Завідувач кафедри, кандидат медичних наук, доцент Рижковський В.О.


КОНТАКТИ
33000 Україна
м. Рівне вул.М.Карнаухова,53
тел (0362)22 69 58
E-mail: m_college@icc.rv.ua


АДРЕСИ НАВЧАЛЬНИХ КОРПУСІВ
Корпус №1 вул.М.Карнаухова, 53
Корпус №2 вул.16 липня, 18
Корпус №3 вул.16 липня, 20
Корпус №4 вул.Калнишевського, 29


   Вища освіта спрямована на забезпечення фундаментальної наукової, загальнокультурної, практичної підготовки фахівців, на формування інтелектуального потенціалу нації та всебічний розвиток особистості як найвищої цінності суспільства.


       
Copyright ©2015. Рівненська медична академія