^Вверх
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Відділення "Фізична реабілітація"

Спеціальність «227 Фізична терапія, ерготерапія»

  Сучасний стан реформування всіх галузей в Україні потребує якісних змін і в медицині, зокрема в системі медичної освіти. Підготовка висококваліфікованих медичних кадрів є передумовою успішного розвитку країни.
  З огляду на існуючу в нашій державі потребу реабілітації інвалідів і осіб із тимчасовою втратою працездатності, а також покращення стану здоров’я окремих контингентів населення в Рівненському базовому медичному коледжі відкрито спеціальністі 227 Фізична терапія, ерготерапія, освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр, з ліцензованим обсягом освітньої послуги 100 осіб ( Ліцензія, наказ МОН №1512л, від 23.12.16р. Постанова КМУ №53від 01.02.2017р) . Набір студентів проводиться на базі повної загальної освіти (4 роки навчання) – по результатам зовнішнього незалежного оцінювання та на базі молодшого спеціаліста зі спеціальностей « Лікувальна справа», « Сестринська справа» ( 3 роки навчання: вечірня та денна форми навчання) - по результатам співбесіди. Навчання здійснюється за рахунок видатків Державного бюджету України – за державним замовленням та за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб.

Очолює відділення кандидат медичних наук, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист, лікар-хірург Коробко Лариса Ростиславівна

image004

  Матеріальна база: навчально-лабораторний корпус, кабінети та лабораторії, комп’ютерні класи, актова зала, спортивно-оздоровчий комплекс, тренажерний зал, бібліотека, електронний читальний зал, читальний зал, гуртожитки, навчально-методичний комплекс з фармакогнозії, навчальна аптека.
  Навчання в коледжі проводиться відповідно до навчального плану і програм МОЗ України. Студенти вивчають гуманітарні, фундаментальні науки, які є основою медичних і фармацевтичних знань та професійно-зоорієнтовані дисципліни .
  Студенти розпочинають знайомство з обраною професією на заняттях різних навчальних дисциплін, а завершують закріпленням теоретичних знань і практичних навичок під час проходження виробничих та переддипломної практики
  Випускники спеціальності є фахівцями фізичної реабілітації, що матимуть змогу працювати на таких посадах: реабілітолога, масажиста, інструктора ЛФК у реабілітаційних, санаторно-курортних і амбулаторно-поліклінічних закладах, кабінетах ЛФК медичних закладів, фізкультурних диспансерів, а також викладача фізичного виховання у школах, школах санаторного типу, спортивних клубах, туристичних клубах , менеджер (управитель) з громадської охорони здоров’я.
  Отримавши освіту бакалавра, випускники зможуть продовжити навчання у медичних університетах та здобувати освітньо-кваліфікаційний рівень –магістр.

Відділення "Сестринська справа бакалаврат"

Спеціальність "223 Медсестринство". Освітньо-кваліфікаційний рівень –бакалавр

  Сучасний стан розвитку освіти, зокрема медичної, вимагає істотних змін. Підготовка кадрів завжди була головним напрямком розвитку будь-якої країни світу. Найбільш поширеною спеціальністю в системі охорони здоров’я є професія медичної сестри. Реформа системи охорони здоров’я, яка відбувається зараз в Україні, перехід на принципи надання первинної медико-санітарної допомоги населенню та бюджетно-страхової медицини, становлення ринкових відносин, розвиток наукових та професійних зв’язків з іншими державами потребують удосконалення існуючої системи сестринської освіти з метою підготовки спеціалістів, що відповідали б сучасним світовим стандартам. Згідно Наказу МОЗ України №8.02-31/1237 від 27.07.98 р. було здійснено набір студентів на відділення “Сестринська справа” ІІ рівня акредитації за вечірньою формою навчання. За цей час здійснено 15 випусків і підготовлено 277 фахівців.
  Заново у 2016 році, підготовку фахівців спеціальності 223 Медсестринство розпочато згідно з ліцензією Міністерства освіти і науки України серія ЛВ №00729-000148 від 06.10.2016 року, наказ МОН №1397л від 30.06.2016р. Студенти навчаються на денній формі навчання 4 роки на базі повної загальної освіти та 1 рік на базі середньої спеціальної (молодший спеціаліст) зі спеціальностей: Лікувальна справа, Сестринська справа, Акушерська справа.

Очолює відділення кандидат медичних наук, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист, лікар-хірург  Коробко Лариса Ростиславівна

  Навчання здійснюється за новими навчальними планами, затвердженими Міністреством науки і освіти, молоді та спорту України та Міністерства охорони здоров'я України який є основним нормативним документом навчального закладу, що визначає організацію навчального процесу підготовки бакалавр, сестра-медична за спеціальністю 223 Медсестринство.
  В програму підготовки медсестер-бакалаврів введені такі навчальні дисципліни, які дозволяють готувати не лише висококваліфіковану медичну сестру, але й організатора медичної справи. Зокрема, на клінічній фармакології студенти вивчають особливості дії медикаментів на різні системи організму, дозування, побічні ефекти та можливості здійснення комбінованої терапії лікарськими препаратами. Програма з економіки охорони здоров’я та маркетингу медичних послуг передбачає вивчення організації охорони здоров’я в ринкових умовах та забезпечення її економічної ефективності, обґрунтування шляхів реформування системи медичної допомоги відповідно до економічних законів ринку. Вивчення дисципліни менеджмент та лідерство в медсестринстві дає основи знань із менеджменту, тісно пов’язує їх із специфікою роботи медичних сестер, показує роль менеджера в діяльності організації, розглядає проблему інформаційної оцінки медсестринської справи

sestribakalavr16

  image008Національна програма розвитку медсестринства передбачає підготовку медичної сестри-організатора і лідера сестринської справи, викладача медичного коледжу, медичну сестру загальної практики – сімейну сестру, яка буде здатною співпрацювати з родинами пацієнтів, кваліфіковано надавати допомогу пацієнтам вдома, здійснювати наукову працю з проблем медсестринства.
  Втілення цих програм здійснюють близько 60 викладачів. Серед них 1 доктор наук, 38 кандидатів наук, 41 викладачів вищої категорії, 3 відмінники освіти України. Ними розробляються нові підручники і посібники, призначені для навчального процесу, ряд продуктивних теоретичних концепцій для комп’ютеризації навчання. При підборі педагогічних кадрів на відділенні, велика увага надається викладачам з практичної охорони здоров’я. Тому закономірно, що після закінчення навчання випускники працюють головними та старшими медсестрами відділень в медичних закладах Рівненщини. Підготовка бакалавра дає можливість не тільки якісно поліпшити надання медичної допомоги населенню області, але й наблизити принципи її побудови до світового рівня. Випускник, який пройшов перший рівень підготовки (медсестра, фельдшер), має можливість освоїти другий (медсестра-бакалавр), а в майбутньому і третій. Зрозуміло, що такий принцип зменшить матеріальні затрати, а також дозволить реалізувати єдиний підхід з світовою спільнотою в підготовці медичної сестри. В зв’язку з цим сьогодні постає актуальне питання про переростання медичного коледжу в інститут охорони здоров`я. Бакалавр-спеціаліст із вищою освітою ІІ рівня акредитації, після закінчення може займати такі посади: помічник сімейного лікаря, старша медична сестра, соціальний працівник. Крім того, медична сестра-бакалавр може викладати сестринську справу в коледжі, видавати лікарняні листки терміном до 3 діб, бути завідувачем операційного блоку, геронтологічних відділень, проводити навчання та атестування інших медичних сестер. З січня 2008 року при лікувальних установах введені посади заступник головного лікаря з медсестринства та координатор сестринської справи, які можуть обіймати лише медичні сестри з освітою бакалавра сестринської справи.

Лабораторна діагностика


Відділення “Лабораторна діагностика” функціонує в медичному коледжі ще з часів, коли коледж мав статус училища. Хоча і проводиться набір студентів не кожного року, тому що адміністрація коледжу регулює підготовку тих чи інших спеціалістів згідно з реальними потребами.

 Термін навчання на відділенні два роки. Набір абітурієнтів проводиться на базі повної загальної освіти.  

Детальніше...

Стоматологія

 У третє тисячоліття Рівненське медичне училище вступило вже як базовий медичний коледж. Разом із зміною статусу, з вересня 1999 р. відновилось розформоване ще на початку 80-х років відділення “Стоматологія ортопедична”. 

Детальніше...

Відділення “Сестринська справа”

 Рівненський медичний коледж здійснює підготовку медичних сестер з 1954 року на базі повної (термін навчання - 3 роки) та базової загальної середньої освіти ( термін навчання - 4 роки) за напрямком 1201 "Медицина" зі спеціальності «Сестринська справа», освітньо-кваліфікаційного рівня – молодший спеціаліст (кваліфікація: сестра медична). 

Детальніше...

Відділення “Лікувальна справа”

  Історія Рівненського базового медичного коледжу розпочалася з першого повоєнного року на основі розпорядження Наркому охорони здоров’я колишньої УРСР від 28 травня 1945 року № 23318 у приміщенні пологового будинку, що по вулиці Соборній, було відкрито Рівненську фельдшерсько-акушерську школу для підготовки медичних спеціалістів середньої ланки, де було обладнано дві навчальні аудиторії, учительську, кабінет директора, кімнати гуртожитку.

  У 1948 році вже 58 студентів успішно склали державні іспити й отримали спеціальність фельдшера й акушерки, 8 кращих випускників одержали дипломи з відзнакою. Потреба області в медичних кадрах сприяла постійному зростанню контингенту студентів.

 24 червня 1954 року, згідно наказу Міністерства охорони здоров’я УРСР № 404, фельдшерсько-акушерська школа була перейменована в Рівненське медичне училище.

Визнанням високого рівня підготовки в училищі медичних працівників було те, що, згідно наказу Міністерства охорони здоров’я УРСР № 139 від 10.03.1979 року, училище отримало статус базового для Рівненської, Волинської та Тернопільської областей.

З 1999 року навчальний заклад набуває нового значення, піднімається на вищу сходинку, одержавши другий рівень акредитації. Рішенням Державної акредитаційної комісії України від 13 квітня 1999 року протокол № 9 Рівненське базове медичне училище отримує статус медичного коледжу.

Зусиллями науковців коледжу видано 3 монографії: “Лікування хронічного легеневого серця”, “Лікування хронічної рефракторної серцевої недостатності”, “Лікування гіпертонічної хвороби” (автор – професор Р.О. Сабадишин), 11 підручників та посібників: “Латинська мова з медичною термінологією” (П.Ф. Іваницька), “Медсестринство в хірургії” (Р.О. Сабадишин, О.В. Маркович), “Коледжна хірургія” (Р.О. Сабадишин, І.В. Гашинський, О.В. Маркович), “Медична психологія” (І.Н. Хома), “Біохімія” (О.В. Дацун), “Медична біологія” (Р.О. Сабадишин, С.Є. Бухальська), “Органічна хімія” (Р.О. Сабадишин, І.М.Хмеляр, М.М. Лукащук). Виданий посібник для керівників академічних груп “Шлях до вівтаря власного серця” (П.Ф. Іваницька), розроблений посібник з біофізики та медичної апаратури (М.В. Кощановський), “Збірник поезії та пісень” (Р.О. Сабадишин). Колективом викладачів коледжу під керівництвом професора Р.О. Сабадишина видані підручники з педіатрії “Медицина дитячого віку” та “Внутрішні хвороби”, збірник “Коледжна поезія”.

  Відділення готує молодших спеціалістів: фельдшерів зі спеціальності  “Лікувальна справа” з напряму 1101 Медицина. Термін навчання: 4 роки   на базі повної загальної середньої освіти 11 класів) та 4 роки   на основі базової загальної середньої освіти (9 класів).

 Очолюють спеціальність  “Лікувальна справа” на основі базової загальної середньої освіти (9 класів) Сьома Орест Іванович, викладач-методист вищої категорії, Відмінник освіти України , лікар –дерматовенеролог, та на основі повної загальної середньої освіти (11 класів), Туровська Ірина Олександрівна,  спеціаліст вищої категорії.

                                  

Сьома О. І.                                                 Туровська І. О.

 Викладацький склад відділення “Лікувальна справа” становить 130 осіб, з них 100 штатних викладачів та 30 сумісник. Серед штатного викладацького складу працює 8 кандидатів наук, 61 викладач вищої категорії, 10 - І категорії, 6 -старших викладачів, 15 - викладачів-методистів, та 6 відмінників освіти. 

Випускники на базі повної середньої освіти вступають на ІІ курс за рейтингом згідно суми балів з біології та української мови і літератури, виставлених у сертифікатах Українського центру оцінювання якості освіти, щодо випускників на базі загальносередньої освіти, то вони при вступі здають вступні іспити з біології та української мови (диктант).

  Випускники відділення володіють знаннями з основ законодавства України про охорону здоров’я та Постанов Уряду України з питань охорони здоров’я, методами статистичних досліджень з медико -профілактичних напрямків.

  Молодші спеціалісти-фельдшери знають сучасну класифікацію, етіологію, патогенез, клінічні ознаки найбільш поширених захворювань людини, методи їх діагностики, принципи лікування, догляду за хворими, володіють навичками маніпуляційної техніки, надання невідкладної допомоги, принципи профілактики захворювань та методи санітарно-освітньої роботи. 

  На відділенні навчається 714 студентів. Створені всі умови для успішного навчання: сучасні аудиторії, кабінети, навчальні кімнати обладнані необхідною наочністю, інструментарієм, технічними засобами навчання в коледжі, а також на базах лікувально-профілактичних установ міста Рівне .

  У навчальному процесі широко застосовуються сучасні комп’ютерні технології. Студенти працюють в предметних гуртках та наукових товариствах, беруть участь в науково-практичних конференціях, які проводяться в коледжі, училищах регіону та України, лікувально-профілактичних установах міста та області.

  Двічі на рік проводяться студентські науково-практичні конференції за участю студентів та викладачів медичних коледжів регіону. Кожного року перед дипломною практикою проводиться конкурс фахової майстерності “Кращий за професією”. Переможець приймає участь у Всеукраїнському конкурсі «Ескулап»

Відділення “Фармація”

 Коледж - вищий навчальний заклад І рівня акредитації, що здійснює підготовку молодших спеціалістів і бакалаврів для медичної та фармацевтичної галузі. Історія фармацевтичного відділення пов’язана із створенням Рівненського медичного училища а тепер коледжу.

Детальніше...


КОНТАКТИ
33000 Україна
м. Рівне вул.М.Карнаухова,53
тел (0362)22 69 58
E-mail: m_college@icc.rv.ua


АДРЕСИ НАВЧАЛЬНИХ КОРПУСІВ
Корпус №1 вул.М.Карнаухова, 53
Корпус №2 вул.16 липня, 18
Корпус №3 вул.16 липня, 20
Корпус №4 вул.Калнишевського, 29


   Вища освіта спрямована на забезпечення фундаментальної наукової, загальнокультурної, практичної підготовки фахівців, на формування інтелектуального потенціалу нації та всебічний розвиток особистості як найвищої цінності суспільства.


       
Copyright ©2015. Рівненська медична академія