Місія та стратегія

Місія та стратегія

 КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ «РІВНЕНСЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ» РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ ДО 2022 р.

Схвалена Вченою радою академії «5» квітня 2019 року, протокол № 5

ВСТУП

Підвищення якості вищої освіти є вимогою теперішнього часу, основним принципом Болонської декларації та пріоритетом для академічної спільноти і державної освітньої політики. Стратегічною метою КЗВО «Рівненська медична академія» є досягнення лідерства у сфері медичної освіти і науки України, динамічний розвиток, забезпечення гідної позиції у державних рейтингах закладів вищої освіти за якістю освітніх послуг. Політика академії в сфері якості базується на засадах міжнародних стандартів якості ISO 9001:2008 та ISO 9001:2015 і спрямована на гарантоване забезпечення вимог та очікувань замовників освітніх послуг.

КЗВО «Рівненська медична академія» - заклад вищої освіти, створений шляхом реорганізації Рівненського державного базового медичного коледжу. Становлення медичної освіти на Рівненщині було започатковано ще в повоєнні часи. Була в Рівному і “Школа фельдшерів”, пізніше “Школа медсестер”. Після війни, 28 травня 1945 року у приміщенні пологового будинку, що на вулиці Соборній у Рівному, було відкрито Рівненську фельдшерсько-акушерську школу для підготовки медичних спеціалістів середньої ланки.

24 червня 1954 року, згідно з наказом Міністерства охорони здоров’я УРСР, фельдшерсько-акушерську школу перейменовано в Рівненське медичне училище. У зв’язку з необхідністю надання населенню області професійної медичної допомоги, поліпшення якості санітарно-гігієнічного обслуговування, в 1961 році в закладі відкрилося зуболікарське відділення, у 1962 – фармацевтичне, у 1963 – санітарно-фельдшерське, у 1971 – фельдшерсько - лаборантське відділення.

З 1999 року Рівненське базове медичне училище набуло нового значення, піднялося на вищу сходинку, одержавши другий рівень акредитації. Рішенням Державної акредитаційної комісії України від 13 квітня 1999 року заклад отримав статус медичного коледжу.

Рішенням Рівненської обласної ради від 27 липня 2018 року № 1035 з 01.09.2019 року коледж був перейменований на КЗВО «Рівненська медична академія». В подальшому у структурі академії утворено Рівненський медичний коледж та Костопільський медичний коледж. З 05 вересня 2018 року в закладі діє Вчена рада академії, а уже 25 вересня 2018 року відбулося її засідання: створення медико-фармацевтичного факультету та кафедр медико-профілактичних та хіміко-фармацевтичних дисциплін. Таким чином заклад розпочав роботу у новому структурному форматі.

 МІСІЯ

 • підготовка конкурентоспроможних та компетентних фахівців галузі охорони здоров'я з високими моральними і духовними цінностями, що можуть кваліфіковано вирішувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми, пов’язані зі здоров’ям людини;
 • надання освітніх послуг належної якості згідно із чинним національним законодавством та дотримання високих стандартів у викладанні, науковій і професійній діяльності

СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ ТА ЗАГАЛЬНІ НАПРЯМИ ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ

Стратегічні цілі КЗВО «Рівненська медична академія» формуються за такими напрямами:

 • зміцнювати позиції та утверджувати статус КЗВО «Рівненська медична академія» у сфері освітньої діяльності на регіональному, національному та міжнародному рівнях;
 • забезпечувати високий рівень професійної освіти випускників академії;
 • формувати у КЗВО «Рівненська медична академія» єдине інформаційно-освітнє середовище та інтегрувати його у вітчизняний і світовий інформаційний простір;
 • впроваджувати в усі сфери діяльності новітні інформаційні технології та програмне забезпечення;
 • удосконалювати існуючі форми, методи і технології навчання з актуальних напрямів розвитку медицини та фармації;
 • підвищувати професійно-кваліфікаційний рівень педагогічних та науково-педагогічних працівників для забезпечення високої якості навчання, наукових досліджень, створення ефективної системи інтеграції навчальної і наукової діяльності;
 • органічно поєднувати фундаментальність та практичність освіти із залученням студентів до науки і творчості на всіх стадіях освітнього процесу;
 • виховувати у студентів високі моральні якості, шанобливе та поважне ставлення до людей; - створити належні умови для поліпшення практичної підготовки студентів, саморозвитку та самореалізації здобувачів вищої освіти;
 • удосконалювати систему перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців відповідно до потреб ринку праці;
 • інтеграція КЗВО «Рівненська медична академія» в європейський простір вищої освіти та наукових досліджень;
 • залучення для впровадження та реалізації освітніх програм практикуючих спеціалістів та роботодавців.

ПОРЯДОК ЗАТВЕРДЖЕННЯ, ОПРИЛЮДНЕННЯ ТА ОНОВЛЕННЯ СТРАТЕГІЇ

Стратегія затверджується рішенням Вченої ради академії. Оприлюднюється шляхом розміщення на офіційній веб-сторінці академії.

Щорічно проводиться оцінка завдань, що вже виконані, та аналізуються цілі, які були досягнуті. Стратегія оновлюється з урахуванням змін внутрішнього та зовнішнього середовища.

Send a Message

Sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magnais.