Освітні програми

Освітні програми

 1. Згідно закону України «Про вищу освіту» п. 17,  стаття 1 :«Освітня (освітньо-професійна, освітньо-наукова чи освітньо-творча) програма - єдиний комплекс освітніх компонентів (навчальних дисциплін, індивідуальних завдань, практик, контрольних заходів тощо), спрямованих на досягнення передбачених такою програмою результатів навчання, що дає право на отримання визначеної освітньої або освітньої та професійної   кваліфікації  »

  В КЗВО «Рівненська медична академія» навчання здобувачів вищої освіти першого освітнього рівня(бакалавр) проводиться за чотирма освітньо-професійними програмами: «Медсестринство», Технології медичної діагностики та лікування», « Фармація» та  «Фізична терапія, ерготерапія». Всі ОПП – акредитовані.

  Відповідно  до Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти в КЗВО «Рівненська медична академія» перегляд освітніх програм відбувається за результатами їхнього моніторингу в цілому та їх компонентів, але не рідше одного разу на п’ять років. 

  Основною метою моніторингу та перегляду освітніх програм є підтвердження їхньої актуальності з урахуванням світових тенденцій розвитку відповідної галузі знань і затребуваності на ринку праці, підвищення якості та ефективності організації освітнього процесу, задоволення потреб здобувачів вищої освіти. За результатами моніторингу та перегляду освітніх програм у разі необхідності відбувається їх доопрацювання та проєкти ОП висвітлюються на сайті з метою внесення пропозицій та зауважень усіма учасниками освітнього процесу.

  Громадське обговорення проєктів освітніх програм. Пропозиції та зауваження стосовно змісту освітньо-професійних програм надсилати на адресу навчально-методичного відділу  hmeliar@ukr.net

  РЕЦЕНЗІЇ

  Медсестринство

  Технології медичної діагностики та лікування

  Фізична терапія, ерготерапія

     

Send a Message

Sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magnais.