Навчальні плани

Навчальні плани

Навчальні плани за спеціальністю 223 Медсестринство 

Навчальний план є нормативним документом закладу освіти, який визначає зміст навчання та регламентує організацію навчального процесу за освітньою програмою. Навчальні та робочі навчальні плани   складаються окремо для кожної освітньої програми, для кожного рівня вищої освіти і за кожною формою навчання (у тому числі навчання зі скороченим терміном навчання ). 

Примірні, інтегровані  навчальні  плани  складено згідно з Законом України «Про вищу освіту», у відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 р. №266 «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальності», наказом МОН України від 26.01.2015 р. №47 «Про особливості формування навчальних планів на 2015/2016 навчальний рік», Постанови Кабінету Міністрів від 19.05.2021 р «Порядок атестації здобувачів ступеня фахової перед вищої освіти та ступенів вищої освіти на першому (бакалаврському) та другому (магістерському) рівнях у формі ЄДКІ», з урахуванням освітньо-кваліфікаційної  характеристики, галузевих  стандартів  вищої освіти України .

Навчальні плани ухвалюється Вченою радою Академії (відповідно до встановленого Академією  порядку), затверджується ректором   та засвідчується печаткою  закладу вищої освіти.  

Освітні  компоненти  розподілені  у планах  освітнього процесу на  обов’язкові  та  вибіркові,  які  в  свою  чергу  поділяють  на  освітні  компоненти,  що  формують  загальні  компетентності,  та  освітні  компоненти, що формують фахові компетентності.  З метою формування індивідуальної траєкторії здобувача, навчальні плани     містять  освітні  компоненти  за  вибором здобувача  освіти,   задля   забезпечення  можливості здобувачу освіти поглибити професійні знання в межах обраної ОПП та/або здобути додаткові фахові компетентності. 


Send a Message

Sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magnais.