Вибіркові дисципліни

З метою формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувача, відповідно до   Закону України «Про вищу освіту» №1556-VII від 01.07.2014 року, статті 62 пункт 15 «вибір навчальних дисциплін у межах, передбачених відповідною освітньою програмою та навчальним планом, в обсязі, що становить не менш як 25 відсотків загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених для даного рівня вищої освіти», кожний  студент КЗВО «Рівненська медична  академія» має право на вільний вибір варіативної складової освітньо-професійної програми . 
Обсяг дисциплін вільного вибору студентів медико-фармацевтичного факультету  складає не менше 25 відсотків загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених для освітніх  програм першого рівня вищої освіти .
Навчальні дисципліни за вибором студента – це дисципліни, які вводяться вищим навчальним закладом для більш повного задоволення освітніх і кваліфікаційних вимог особи для потреб суспільства, ефективнішого використання можливостей закладу освіти, врахування регіональних особливостей. Вибіркові навчальні дисципліни професійної (медичної/фармацевтичної) та практичної підготовки надають можливість здійснення поглибленої підготовки за спеціальностями та спеціалізаціями, що визначають характер майбутньої діяльності; сприяють академічній мобільності студента та його особистим інтересам, дозволяють здійснювати впровадження спеціалізацій у межах базової спеціальності з метою формування компетентності здобувача відповідно до вимог ринку праці.
Дисципліни вільного вибору студента представлені у навчальному плані відповідної спеціальності переліком дисциплін, що включає в себе як дисципліни відповідної випускової кафедри, так і дисципліни інших кафедр.  Кількість та обсяг дисциплін вільного вибору студента для конкретного семестру вказана в навчальному плані. Студент має право обрати навчальні дисципліни із запропонованого переліку, або будь-які інші дисципліни із навчального плану іншої спеціальності, які відповідають необхідному обсягу кредитів та викладаються у відповідному - осінньому або весняному - семестрі. Студент не може обирати дисципліни з інших навчальних планів, якщо наслідком його вибору передбачувано   формування академічної заборгованості через відсутність необхідного рівня знань та вмінь. 
Вибір дисциплін варіативної частини освітньої програми студент здійснює при формуванні індивідуального навчального плану, у відповідності до Положення про освітній процес в КЗВО "Рівненська медична академія" та Положення про порядок обрання студентами вибіркових навчальних дисциплін в КЗВО «Рівненська медична академія»
Send a Message

Sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magnais.